Vijeće ministara se pohvalilo novim zakonom o VSTV-u pa im stigao šamar međunarodne zajednice

Nije prošlo ni mjesec dana od kada je Vijeće ministara BiH slavodobitno objavilo da je usvojen je nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, a međunarodna zajednica već je našla čitav niz zamjerki.

Najviši predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini uputili su čelnicima u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine oštro pismo u kojem ih kritiziraju zbog izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
Razočarani ambasadori upozorili su zajednički kolegij, te predsjedavajući klubova poslanika stranaka zastupljenih u Predstavnički i Domu naroda Parlamenta BiH na štetne posljedice ako bi prihvatili u zadnjem momentu usvojene izmjene ovog strateškog zakona, pišu Politicki.ba i Istraga.ba.

“Mi, ispod potpisani, nakon višegodišnjeg iščekivanja, pozdravljamo djelovanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Nacrt zakona) dana 12. maja 2023. godine. Međutim, koristimo priliku da izrazimo zabrinutost, jer će se, prema našoj procjeni, nazadne izmjene Nacrta zakona, urađene u posljednjem trenutku, negativno odraziti na obim podataka za prijavu, te, potencijalno, predstavljati prepreku praktičnoj realizaciji sistema provjere finansijskih izvještaja koji se Nacrtom zakona uvodi.

Među četrnaest prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU nalazi se i usvajanje novog Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (Zakon o VSTV-u BiH) u skladu sa evropskim standardima, koji je predugo na čekanju. S obzirom na izostanak napretka u izradi i usvajanju novog zakona, nakon Izvještaja eksperata o pitanjima vladavine prava u BiH za 2019. godinu, u kojem je ponovljen poziv na usvajanje novog zakona, uvedene su hitne izmjene i dopune kako bi se osiguralo privremeno rješenje, odnosno riješila neka od gorućih pitanja u vezi integriteta u važećem Zakonu o VSTV-u BiH. Nažalost, i pored njihove ključne važnosti i relativno uskog obima, ove izmjene i dopune su se na sličan način našle u zastoju, uz napomenu da je prošlo više od dvije godine od pozitivne ocjene Venecijanske komisije i Evropske komisije na Nacrt zakona.

Verzija Nacrta zakona, sa izmjenama u posljednjem trenutku, se sada po svom smislu i suštini razlikuje od verzije koja je dobila pozitivnu ocjenu Venecijanske komisije i Evropske komisije. Ovakve izmjene će se negativno odraziti na napore na povećanju transparentnost u pravosudnom sistemu i procedure za prijavu i provjeru imovine. Uprkos tome, Vijeće ministara BiH je usvojilo Nacrt zakona sa problematičnim izmjenama i uskoro će ga uputiti u parlamentarnu proceduru. Ove izmjene ne uzimaju u obzir ponovljene preporuke i smjernice koje su dali i ispod potpisani i Venecijanska komisija u cilju postizanja suštinske ravnoteže između zaštite ličnih podataka, sa jedne, i potrebe za većom transparentnošću u vezi sa finansijskim izvještajima, sa druge strane.

Umjesto da unaprijede transparentnost i integritet, predložene izmjene imaju potencijal da razvodne ove standarde dok, istovremeno, negiraju i svrhu i proces samih mehanizama integriteta. Osim toga, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH je dana 24. maja 2023. godine razmotrilo ove izmjene i jednako tako došlo do zaključka da iste ne povećavaju integritet pravosuđa.

U svjetlu navedenog, a kako bi se izbjeglo dalje podrivanje ionako historijski niskog povjerenja u javne institucije, uključujući pravosuđe, pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da se vrati na tekst Nacrta zakona koji je prethodno ocijenjen kao usklađen sa evropskim i međunarodnim standardima i to tako što će odbaciti izmjene odredbi članova 10a, 86a i 86c od 12. maja 2023. godine. Nadalje, pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da se suzdrži od daljih izmjena koje slabe sistem provjere finansijskih izvještaja ili druge mjere integriteta utvrđene ovim zakonom.