INFO VIŠE O NOVIM, VEĆIM IZNOSIMA PENZIJA U FBiH: Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi ranija odluka Vlade FBiH od 27. aprila 2023. o…

Vlada Federacije BiH donijela je jučer na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Odluku kojom će, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju FBiH, vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,9 biti izvršeno sa penzijama za maj 2023. godine.

Za realizaciju te odluke zadužuje se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi ranija odluka Vlade FBiH od 27.4.2023. godine o vanrednom usklađivanju penzija, kojom je ovo povećanje trebalo početi sa isplatom julske penzije.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH, piše Fena.